ERASMUS

Egzamin ERASMUS

Poziom: B2

Forma egzaminu: ustny

Egzamin składa się z 4 części:

 • prezentacja siebie i swojej uczelni oraz kraju, do którego udaje się kandydat (przykładowa tematyka: geografia, historia, kultura, sztuka),
 • streszczenie przeczytanego podczas egzaminu artykułu – ½ strony A4 (tematyka: popularno-naukowa),
 • streszczenie jednokrotnie wysłuchanego nagrania (ok. 2 min),
 • wyrażenie opinii na tematy ogólne.

Punktacja:
Maksymalna liczba punktów z egzaminu wynosi 40 – po 10 za każde zadanie.

Tematyka ogólna:

 1. Problemy dnia codziennego: mieszkanie, budżet domowy, podział obowiązków, zakupy, usługi, żywienie.
 2. Życie rodzinne: krewni, święta, uroczystości rodzinne, konflikty, plany osobiste.
 3. Uczucia: sympatie, przyjaźnie, miłości, tolerancje.
 4. Środowisko – ekologia.
 5. Czas wolny.
 6. Zainteresowania.
 7. Inne.

Zasady przebiegu egzaminu ERASMUS z języka angielskiego

 1. Egzamin Erasmus ma formę ustną i zdawany jest przed dwuosobową komisją składającą się z nauczycieli Studium Języków Obcych.
 2. Egzamin trwa ok. 8-10 min.
 3. Do obowiązków kandydata należy:
 • zgłosić się na egzamin z legitymacją studencką,
 • przynieść własne przybory do pisania.
 1. Kandydaci wpuszczani są do sali pojedynczo według kolejności alfabetycznej.
 2. Po wejściu do sali kandydat losuje zestaw egzaminacyjny i rozpoczyna przygotowanie.
 3. Zestaw zawiera:
 • numer nagrania; kandydat słucha nagrania 1 raz,
 • tekst, który należy po przeczytaniu streścić,
 • pytanie z zakresu tematyki ogólnej.
 1. Kandydat przygotowuje się do egzaminu w wydzielonym, odpowiednio oddalonym od komisji miejscu około 10 min. W czasie przygotowania może sporządzić notatki, z których nie może korzystać w trakcie zdawania egzaminu.
 2. W czasie, gdy jeden kandydat odpowiada przed komisją, drugi przygotowuje się do odpowiedzi ustnej w wyznaczonym miejscu.
 3. Po zakończeniu egzaminu kandydat oddaje komisji wylosowany zestaw.
 4. Kryteria oceny egzaminu:
 • płynność wypowiedzi,
 • użyte słownictwo,
 • poprawność gramatyczna,
 • poprawność wymowy,
 • konstrukcja wypowiedzi (logika, konsekwencja).
 1. Wyniki zostaną przekazane przez SJO do Działu Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej I Naukowej nie później niż 7 dni po egzaminie.
 2. W czasie egzaminu Erasmus obowiązuje bezwzględny zakaz wykorzystywania technik telekomunikacyjnych zgodnie z komunikatem JM Rektora PRz ws. wykorzystywania przez studentów niedozwolonych metod podczas sprawdzania wiedzy z dn. 29.09.2014 r.

Program ERASMUS

Wybrane rozszerzenia opisów:

ERASMUS:

 • rozwój współpracy pomiędzy uczelniami
 • promowanie europejskiego wymiaru w szkolnictwie wyższym
 • wymiana nauczycieli akademickich,
 • wymiana studentów,
 • współpraca w zakresie programów nauczania,
 • tworzenie europejskiej sieci współpracy międzyuczelnianej

Program Socrates-Erasmus, w którym Polska uczestniczy od lutego 1998 roku umożliwia zacieśnienie współpracy między ośrodkami akademickimi w Europie dzięki następującym działaniom:

 • opracowywanie, wprowadzanie i rozpowszechnianie programów nauczania, w celu ich ujednolicenia jak i wzbogacenia o „moduły europejskie” (Curriculum Development projects – CD),
 • organizacja programowa kursów intensywnych (Intensive Programmes – IP),
 • tworzenie sieci tematycznych, będących ogólnoeuropejskim forum dyskusyjnymi w zakresie konkretnych dyscyplin naukowych (TN),
 • wprowadzanie Europejskiego Systemu Transferu Punktów(European Credit Transfer System – ECTS),
 • organizacja wymiany studentów i nauczycieli akademickich (Organisation of Mobility – OM).
 

LINGUA:

 • promowanie nauki języków obcych
 • podnoszenie poziomu nauczania i uczenia się języków obcych
 • rozszerzanie dostępu do różnych form nauki języków obcych w perspektywie uczenia się przez całe życie

Pierwsza akcja Lingua promowała projekty:

 • przedstawiające korzyści płynących z nauki języków obcych,
 • motywujące do nauki języków obcych i uczeniu sposobów uczenia się,
 • informujące o dostępnych środkach i metodach w zakresie edukacji lingwistycznej,
 • ułatwiające dostępu do nauki języków,
 • wymianę i rozpowszechnienie wśród osób tworzących politykę i decydentów informacji o kluczowych koncepcjach i zagadnieniach w nauczaniu języków obcych.

Głównym celem drugiej akcji Lingua jest podnoszenie standardów w nauczaniu i uczeniu się języków obcych poprzez tworzenie i rozpowszechnienie wysokiej jakości materiałów do nauki języków obcych oraz narzędzi do oceny zdobytych umiejętności. Osiągnięcie podanego celu przewiduje się we wspólnym opracowywaniu i wymianie innowacyjnych programów, metodologii oraz efektywnych narzędzi do określenia kompetencji językowych, przez wykorzystanie najlepszych modeli i doświadczeń europejskich.

GRUNDTVIG:

 • podnoszenie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia dorosłych
 • promowanie europejskiej współpracy między placówkami edukacji dorosłych,
 • podnoszenie kwalifikacji kadry kształcącej dorosłych,
 • promowanie idei "uczenia się przez całe życie"
Grundtvig 1 zajmuje się europejskimi projektami związanymi z kształceniem dorosłych i kształceniem ustawicznym. Celem tych projektów jest zapewnienie dorosłym szerokiego dostępu do różnych, na wysokim poziomie form kształcenia się przez całe życie, w powiązaniu z aktywna postawą obywatelską w zdobywaniu i odnawianiu wiedzy. Edukacja wymaga bowiem otwarcia na świat, zainteresowania innymi oraz poczucia wspólnej odpowiedzialności czyli odejścia od stałego zajmowania się własnymi problemami i interesami. Opracowywanie wysokiej jakości ofert edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wchodzi również w zakres działania pierwszego komponentu.
Grundtvig 2 promuje projekty partnerskie mając na uwadze wzmacnianie współpracy miedzy mniejszymi instytucjami na rzecz kształcenia dorosłych, poprawę jakości tego kształcenia poprzez wymianę doświadczeń, popularyzację wiedzy interkulturowej i gospodarczej Europy oraz rozpowszechnianie sprawdzonych rozwiązań w zakresie edukacji dorosłych i polityki zatrudnienia.
Grundtvig 3 promuje zagraniczne szkolenia dla kadry pracującej w instytucjach kształcenia dorosłych. Oferowane szkolenia dotyczą metodyki stosowanej w kształceniu dorosłych, zarządzania placówkami kształcenia dorosłych, integracji europejskiej i interkulturowej.
Ostatni komponent Grundtvig 4 wspiera projekty w ramach sieci tematycznych, w których może brać udział nie mniej niż 6 krajów, w tym jeden członkowski UE. Projekty te mają na celu wzmocnienie europejskiej współpracy miedzy placówkami edukacyjnymi i dotyczą kluczowych zagadnień w dziedzinie kształcenia dorosłych.

NARIC:

 • tworzenie sieci informacyjnej na temat porównywalności i uznawania wykształcenia, w celu określenia równoważności dokumentów

 

COMENIUS

 • poprawa jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej
 • wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany między szkołami, placówkami kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • promowanie nauki języków obcych i wzrost świadomości interkulturowej

Cele programu:

 • wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany między szkołami i placówkami kształcenia/ doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • zachęcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych;
 • promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań i innowacji w zakresie zarządzania szkołami;
 • opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod przeciwdziałania marginalizacji w edukacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej, promowanie integracji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne oraz promowanie równości szans we wszystkich sektorach edukacji;
 • promowanie zastosowań technologii informatyczno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej i szkolenie kadry zatrudnionej w tym sektorze edukacji;
 • promowanie nauki języków obcych;
 • promowanie świadomości interkulturowej w europejskiej edukacji szkolnej oraz wspieranie walki z rasizmem i ksenofobią;
 • podnoszenie poziomu kształcenia dzieci pracowników migrujących, osób zmieniających miejsce pobytu ze względu na wykonywany zawód oraz Romów.
 

MINERVA:

 • wspieranie europejskiej współpracy w zakresie kształcenia otwartego i na odległość
 • stosowania technologii informatyczno
 • komunikacyjnych (ICT) w edukacji
 

ARION:

 • organizowanie wizyt studyjnych dla przedstawicieli administracji oświatowej różnych szczebli zarządzania, które umożliwiają poznawanie systemów edukacyjnych w innych krajach europejskich
 

EURYDICE:

 • tworzenie sieci informacyjnej o systemach edukacyjnych, wdrażanych innowacjach, przeprowadzanych reformach oraz głównych kierunkach polityki edukacyjnej w krajach europejskich
 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję