konkurs na stanowisko adiunkta w SJO

INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Studium Języków Obcych

MIASTO: Rzeszów

STANOWISKO: Adiunkt w Studium Języków Obcych 

DZIEDZINA NAUKOWA: Językoznawstwo

DYSCYPLINA NAUKOWA: Filologia angielska

DATA OGŁOSZENIA: 22.05.2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 8.06.2018 r.

PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 1.10.2018 r.

RODZAJ UMOWY:  do uzgodnienia

WYMIAR ETATU:  pełny etat

LINK DO STRONY:  http://sjo.prz.edu.pl/pl/pracownicy/konkursy/  
SŁOWA KLUCZOWE:  język angielski, język specjalistyczny, adiunkt

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydaci na wymienione stanowisko  powinni:

 • posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo,
 • mieć ukończone studia magisterskie na kierunku Filologia Angielska (z przygotowaniem pedagogicznym),
 • wykazywać się znajomością drugiego języka obcego na poziomie C1, potwierdzoną certyfikatem;
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 25 czerwca 2015 r. z późn. zm.,
 • posiadać staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,
 • posiadać doświadczenie w tworzeniu programów kształcenia oraz metod służących do diagnozy i analizy osiągnięć studentów (np. testów dydaktycznych, egzaminów, ankiet),
 • wykazywać się znajomością metodyki nauczania oraz praktyczną umiejętnością prowadzenia zajęć z języka akademickiego i branżowego,
 • wykazywać się znajomością współczesnych metod nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technik w edukacji (np. tablica multimedialna, nauczanie poprzez platformę elektroniczną),
 • posiadać kompetencje w zakresie wykonywania tłumaczeń tekstów specjalistycznych,
 • dążyć do nieustannego doskonalenia zawodowego potwierdzonego udziałem w konferencjach oraz szkoleniach metodycznych,
 • posiadać doświadczenie w działalności organizacyjnej na rzecz uczelni wyższej,
 • wykazywać się dyspozycyjnością związaną z obowiązkiem prowadzenia zajęć na studiach niestacjonarnych (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • odpisy (kopie) dyplomów,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy
  w przypadku wygrania konkursu,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a  rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

 

  1 Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  2 Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Dokumenty należy złożyć do dnia 8.06.2018, w Studium Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej,  ul. Podkarpacka 1, Budynek J, pok. 112 w godz. 8.00-14.00, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkt w SJO”, 35-959 Rzeszów.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.
Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym
w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

INSTITUTION: : Ignacy Łukasiewicz University of Technology in Rzeszów,

                            Department of Foreign Languages

CITY:  Rzeszow

POSITION:  assistant professor in the Department of Foreign Languages  

FIELD:  Linguistics

DISCIPLINE:  English Philology

POSTED: 22.05.2018

EXPIRES: 8.06.2018

EXPECTED DATE OF EMPLOYMENT:  1.10.2018

TYPE OF CONTRACT: To be defined
JOB STATUS: Full-time
WEBSITE:  : https://w.prz.edu.pl/uczelnia/oferty-pracy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego--pracownika-naukowego/studium-jezykow-obcych    

KEY WORDS: English, English for special purposes, assistant professor

DESCRIPTION (field, expectations, comments):  

Candidates for the above position should meet the following requirements:

 • hold a PhD degree in the Humanities, the discipline: Linguistics
 • hold an MA degree in English Philology;
 • have a fluent command of another foreign language at level C1;
 • fulfillment of the conditions described in the act of July 27th 2005 Law on Higher Education (Journal of Laws of 2017, item. 2183 with later changes) and law of 25th June 2015 Ignacy Lukasiewicz Rzeszow University of Technology Statute with later changes;
 • have experience of academic teaching at all levels (including general, specialist and academic English);
 • be able to use interactive board as well as other advanced technologies in classroom practice;
 • provide teaching track record;
 • have experience of organizational work
 • have certificates of participation in trainings, workshops and conferences;
 • be available to teach on Saturdays and Sundays

Required documents:

 • an application addressed to the Rector of the Rzeszow University of Technology,
 • CV, personal questionnaire,
 • a copy of documents confirming the title,
 • a written statement from the candidate that Rzeszow University of Technology will be his/her first (main) place of work in the case when he/she wins the competition for the position,
 • Statement of consent to the processing of personal data contained in the job offer for the needs necessary to carry out the recruitment process in accordance with Article 6, Section 1 (a) of the General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April 2016 (Official Journal of the EU, L 119, 2016, p. 1).

 

Information Clause

In accordance with Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Official Journal of the EU, L 119, 2016, p. 1) hereinafter referred to as the regulation, we inform as follows:

 1. The administrator of your personal data is Ignacy Łukasiewicz University of Technology in Rzeszów seated at Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, tel. +48 17 865 1100, email address: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Contact details of the Data Protection Officer (DPO): tel. +48 17 865 1775, email address: iod@prz.edu.pl.
 3. Your personal data shall be processed solely for the purpose of conducting the recruitment process for an employee post at the Rzeszow University of Technology. All data that is mandatory (and stipulated by the Labour Code on 26 June 1974 – Journal of Laws of 2018, item 917) shall be processed in accordance with Article 6, Section 1, letter b1 of the regulation and other data provided by you shall be processed in accordance with Article 6, Section 1, letter a2 of the regulation.
 4. The provision of personal data is mandatory for all that is required by labour law regulations whereas data provisions beyond this scope are optional and do not affect the recruitment process.
 5. Your personal data shall not be disclosed to third parties, except as provided for by law, nor will it be provided to a recipient in a third country or an international organization.
 6. Your personal data shall be stored during the recruitment period, after which, if the employment contract is not concluded, the paper documents shall be sent back to the address provided in the documents, and the electronic data shall be permanently deleted to prevent your data recovery.
 7. You have the right to request the access to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing concerning the data subject or to object to processing as well as the right to data portability.
 8. You have the right to withdraw your consent to the processing of your personal data at any time, without affecting the lawfulness of processing based on your consent before its withdrawal.
 9. You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority if you consider that the processing of personal data relating to you infringes the regulation.
 10. You have the right not to be subject to a decision based on automated processing, including profiling.

 

1 Art.6, Section 1, letter b of the regulation: processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract.

2  Art.6, Section 1, letter a of the regulation: the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes.

 

The documents should be submitted by 8.06.2018 at The Department of Foreign Languages,
The Rzeszow University of Technology
, Podkarpacka 1, Building J, Room 112, 35-959 Rzeszów, with a note: “Competition for the position of assistant professor in the Department of Foreign Languages announced on 22.05.2018 ” 

The Rzeszow University of Technology reserves the right to close the contest without appointing a candidate. 

 

Candidates will be notified in writing of the outcome of the contest.

Positive recommendation of the jury is the basis for initiating the procedure leading to employment in the Rzeszow University of Technology in accordance with the procedure set out in the Statute of the RUT. The final decision on employment is made by Rector.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję