Konkursy

konkurs na stanowisko lektora

red. Paweł Piątkiewicz

INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Studium Języków Obcych

MIASTO: Rzeszów

STANOWISKO: lektor w Studium Języków Obcych (12 stanowisk)

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo

DATA OGŁOSZENIA: 29.05.2017 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.06.2017 r.

PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 01.09.2017 r.

LINK DO STRONY: http://sjo.prz.edu.pl/pl/pracownicy/konkursy/

SŁOWA KLUCZOWE: język angielski, lektor

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydaci na wymienione stanowisko lektora powinni:

 • posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej z wynikiem co najmniej 4,0,
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 25 czerwca 2015 r. z późn. zm.,
 • wykazywać się znajomością metodyki nauczania języka angielskiego, w tym umiejętnością przygotowania dokumentów dydaktycznych takich jak testy, egzaminy, programy, itp.,
 • wykazywać się umiejętnością prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka angielskiego ogólnego, specjalistycznego oraz dla celów akademickich,
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiadać potwierdzony dorobek zawodowy (mile widziana działalność organizacyjna, działalność w stowarzyszeniach, inne).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, życiorys, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających uzyskanie tytułu zawodowego magistra ewentualnie stopnia naukowego doktora,
 • wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. Nr 2135, ze zm.),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Dodatkowe informacje:

 • zatrudnienie może być poprzedzone rozmową kwalifikacyjną w siedzibie Politechniki (Rzeszów) – Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty należy składać osobiście do dnia 20.06.2017 r. w Studium Języków Obcych ul. Podkarpacka 1 bud. J pok. 112 w godz. 715-1515 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko lektora w SJO”.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie (drogą e-mail) o rozstrzygnięciu konkursu.

Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym
w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

red. Paweł Piątkiewicz

INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

MIASTO: Rzeszów

STANOWISKO: starszy wykładowca w Studium Języków Obcych (1 stanowisko) 

DYSCYPLINA NAUKOWA: filologia angielska

DATA OGŁOSZENIA: 12.06.2017 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.06.2017 r.

PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 01.09.2017 r.

LINK DO STRONY: http://sjo.prz.edu.pl/pl/pracownicy/konkursy/  

SŁOWA KLUCZOWE: język angielski, język specjalistyczny, starszy wykładowca

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydaci na wymienione stanowisko starszego wykładowcy powinni:

 • mieć ukończone studia magisterskie na kierunku Filologia Angielska (z przygotowaniem pedagogicznym),
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 25 czerwca 2015 r. z późn. zm.,
 • posiadać staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, nie krótszy niż 18 lat,
 • posiadać doświadczenie w tworzeniu programów kształcenia oraz metod służących do diagnozy i analizy osiągnięć studentów (np. testów dydaktycznych, egzaminów, ankiet),
 • wykazywać się znajomością metodyki nauczania oraz praktyczną umiejętnością prowadzenia zajęć z języka akademickiego i branżowego,
 • wykazywać się znajomością współczesnych metod nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technik w edukacji (np. tablica multimedialna, nauczanie poprzez platformę elektroniczną),
 • posiadać kompetencje w zakresie wykonywania tłumaczeń tekstów specjalistycznych,
 • dążyć do nieustannego doskonalenia zawodowego potwierdzonego udziałem w konferencjach oraz szkoleniach metodycznych,
 • posiadać doświadczenie w działalności organizacyjnej na rzecz uczelni wyższej,
 • wykazywać się dyspozycyjnością związaną z obowiązkiem prowadzenia zajęć na studiach niestacjonarnych (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, życiorys, kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających uzyskanie tytułu zawodowego magistra,
 • wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Dokumenty należy składać osobiście do dnia 26.06.2017 r. w Studium Języków Obcych ul. Podkarpacka 1 bud. J pok. 112 w godz. 715-1515 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w SJO”.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.

Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym
w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje rektor.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję